22.03.2023. Studentska praksa na brodu „KONG QUE SONG“

Studentska praksa na brodu „KONG QUE SONG“

Dana 22. 03. 2023. godine obavljena je praktična nastava na brodu „KONG QUE SONG“ , IMO broja 9416769, pozivnog znaka „5LIE9“, MMSI broja 636022319, bruto tonaže 20.609 GT i maksimalnog gaza 10.50 metara. Brod vije zastavu Liberije a u luku Bar je uplovio radi ukrcaja bakarnog koncentrata u rasutom stanju koji je namijenjen iskrcaju u lukama Dalekog istoka. Kada su u pitanju teme koje obrađuje predmet „Manevrisanje brodom i PISM“ studenti su imali priliku da se upoznaju sa različitim vrstama konopa koji se koriste prilikom vezivanja broda, različitim vrstama vitala (vinčeva) koji služe za prikupljanje i otpuštanje veznih konopa i bitvama na kojima se namotavaju konopi nakon skidanja istih sa vitala (vinčeva). Značajno je bilo upoznati se i sa postupkom rukovanja vitlima (vinčevima) koji uključuje ingranavanje i dežgranavanje bubnjeva na osovini vitla (vinča). Studenti su mogli da vide i ulogu kratkog konopa tzv „boce“ koji se koristi za zadržavanje konopa u momentu kada se isti skida sa vitla i prebacuje na bitvu za vezivanje. Tokom praktičnog dijela nastave studentima je skrenuta pažnja na značaj održavanja opreme za vezivanje (vitala, bitvi, koloturnika,..) koja uvijek mora biti adekvatno podmazana i funkcionalna, čime se sprečavaju oštećenja konopa ili, u najgorem slučaju, njegovo pucanje. Po pitanju tema koje obrađuje predmet „Rukovanje brodom i teretom“, studenti su imali priliku da se upoznaju sa konstrukcijom brodskog skladišta koja je na ovom brodu bila dodatno ojačana uzdužnom pregradom, dijeleći skladište (štivu) na desnu i lijevu sekciju. Ova uzdužna pregrada je ujedno predstavljala i dodatno pojačanje cijele uzdužne čvrstoće broda. Naročita pažnja je posvećena poklopcima brodskih skladišta kao i hidrauličnom sistemu kojim se poklopci (hatch cover) otvaraju i zatvaraju. Identifikovani su i kunjevi kojima se poklopci skladišta dodatno osiguravaju tokom plovidbe na otvorenom moru. Na spoljnoj oplati broda čitane su oznake brodskih rebara, početka i završetka balasnih tankova, početka i završetka brodskih skladišta (štiva), kao i oznake lokaliteta brodskog pogonskog propelera i pramčanog propelera tzv. „bow thruster-a“. Detaljno je objašnjen i postupak ukrcaja i iskrcaja balasnih voda, kao i uloga ventilacionih ispusta (cijevi sa loptom) koji su uvijek ofarbani u zelenoj boji i propisno označeni skraćenicama tanka kojem pripadaju. Na palubi broda pored balasnih ventilacionih ispusta identifikovane su i sonde za mjerenje nivoa vode u tanku. Na brodu je, pored navedenog, indentifikovana i državna pripadnost broda, na osnovu zastave koju je brod viorio na krmi broda, a studenti su se upoznali i sa obavezom broda da na glavnom jarbolu viori zastavu države u čiju luku je uplovio.

 

 

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...