ISTORIJAT FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Fakultet za pomorstvo i turizam Bar, započeo je organizacijom osnovnih akademskih studija u okviru poslovnog menadžmenta u sektoru pomorske industrije i njenih pratećih aktivnosti kao što su nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment, turizam i pomorska elektrotehnika.

Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko specijalizovano obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je svoje studijske programe uskladio sa međunarodnim STCW standardima za obrazovanje pomoraca prema modelu kursa 7.01 i 7.02 kao i sa IMO konvencijom. Cjelokupan proces na Fakultetu je sertifikovan od strane Bureau Veritasa.

Nastavni planovi i programi Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar imaju za cilj da se kroz primjenu modernih nastavnih metoda osposobe studenti za savremena specijalizovana znanja koja su uporediva sa međunarodnim standardima iz oblasti Nautike, Brodomašinstva, Lučkog menadžmenta, Turizma i Pomorske elektrotehnike. Fakultet obrazuje kadar za potrebe domaćeg i inostranog tržišta rada, vodeći računa da studenti po stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama u okviru studijskih programa ni u čemu ne zaostaju za svojim kolegama iz okruženja i svijeta. Studenti koji steknu diplomu Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar moći će naći zaposlenje i nastaviti poslovnu karijeru, obzirom na završeni studijski program, u oblasti nautičke industrije, pomorske dijelatnosti (putničkog i teretnog saobraćaja), lučke dijelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i oblaske straže, upravljanje marinama ali i iz oblasti pomorske elektrotehnike i turizma.

Svrha studijskih programa Fakulteta je: da uz proces nastave kontinuirano razvija i stvara uslove za cjeloživotno učenje i naučno – istraživački rad kao jedinstvene segmente procesa obrazovanja; da stvara vlastiti nastavni kadar, uključujući stručno osoblje, saradnički i profesorski kadar; da se pozicionira kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori u oblastima u kojima realizuje studijske programe; da doprinese procesu integracije svih razjedinjenih potencijala Crne Gore u oblasti pomorstva kako bi se stvorili preduslovi za obezbjeđenje razvoja promišljenih koncepata nacionalnog interesa, moralnog uzdizanja i privrednog razvoja radi lakšeg uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, a samim tim pospješi stratešku orijenticiju Crne Gore u oblasti pomorstva.

Pored evropskih iskustava u oblasti visokog obrazovanja, u pripremi ovog zahtjeva za reakreditaciju korišćeni su standardi koje je propisao Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore, a istovremeno komisija se rukovodila evropskim iskustvima u oblasti visokog obrazovanja, kao i pomoći spoljnih eksperata.

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar nudi obrazovni profil koji nedostaje sistemu visokog obrazovanja Crne Gore i orijentisan je ka obrazovanju visokoškolskih kadrova iz oblasti pomorstva, odnosno nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta.
Fakultet radi po najvišim akademskim standardima, fokusiran na praktičnu primjenjivost stečenog znanja i kontinuirano unapređenje nastave.
Osnovne akademske studije Fakulteta traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva.

Fakultet raspolaže odgovarajućim prostorom i nastavnom opremom. Sjedište Fakulteta se nalazi u Marini „Bar“ Topolica D1, Šetalište kralja Nikole. Fakultet raspolaže odgovarajućim učioničkim i kabinetskim prostorom od cca 580m2 u okviru Marine Bar, Topolica D1, gdje se nalaze dvije učionice po 30 mjesta, kabineti za administraciju i profesore, priručnu biblioteku sa čitaonicom. Takođe tu se nalazi i Centar za praktične vježbe studenata nautičkog i brodomašinskog odsjeka sa nautičkim, brodomašinskim i GMDSS simulatorima (3 učionice). Pošto je Fakultet organizovao jedan cijeli studijski program (Lučki menadžment) za potrebe Luke, sklopljen je ugovor sa Lukom Bar o zakupu učioničkog prostora. Fakultet je za potrebe nastave sklopio ugovor sa Kulturnim centrom Bar za ustupanje amfiteatra od 100 mjesta kao i korišćenje biblioteke Kulturnog centra Bar za potrebe Fakulteta sa odgovarajućom stručnom literaturom. Barska plovidba Bar je omogućila korišćenje svoje infrastrukture (Broda Sv.Stefan) za praktičnu nastavu, kao i Marina bar i Luka Bar.

Pored toga Fakultet je licenciran od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva da u okviru Fakulteta vrši obuke za sticanje 40 ovlašćenja, program obuke za obnavljanje 42 ovlašćenja i obuka za sticanje potvrda 8 ovlašćenja i obuke za instruktore praktične nastave na osnovu Pravilnika o vrstama zvanja i ovlasćenja, uslovima za sticanje znanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda („Službeni list Crne Gore“ br.51/15, Prilog A 89 i Prilog A 88).

U skladu sa zakonskim odredbama na Fakultetu završeno je uvođenje menadžmenta kvalitetom i dobijanje sertifikata od strane  Bureau Veritas.

POLITIKA KVALITETA FPT BAR

Politika kvaliteta Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar je sastavni dio ukupne poslovne politike Fakulteta, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju tržišno orjentisanog visokoškolskog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i stalno praćenje i poboljšavanje kvaliteta studijskih programa, nastave i svih drugih standarda iz oblasti visokog obrazovanja.
Politika kvaliteta Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar zasniva se na slijedećem:

– Uvažavamo korisnike naših usluga, razumijemo i usaglašavamo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima domaće i međunarodne pomorske privrede;

– Obrazujemo kadrove za pomorski saobraćaj u oblasti nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore, međunarodnim propisima i konvencijama iz oblasti pomorstva, tj. primjenom priznatih i usklađenih obrazovnih programa i obezbjeđenjem kompetentnih resursa;
– Vršimo obuku pomoraca u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i izvođenju obuka za sticanje ovlašćenja pomoraca, STCW Konvencije I Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda;

– Sarađujemo sa srednjim školama, fakultetima, ministarstvima, centrima za obuku pomoraca, lučkim kapetanijama, lukama, pomorskim kompanijama, lokalnom zajednicom i njenim organima, regionalnim i međunarodnim institucijama;

– Doslijedno sprovodimo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom od strane svih zaposlenih i angažovanih lica na Fakultetu, do potpunog ovladavanja menadžmenta kvalitetom i ostvarenjem kvaliteta rada na nivou pomorskih fakulteta razvijenih zemalja;

– Težimo za dostizanjem međunarodnih standarda nastave i ishoda učenja koji omogućavaju prohodnost i transfer na strane univerzitete, fakultete i druge visokoobrazovne institucije;

– Primjenjujemo procesni i sistemski pristup u aktivnostima upravljanja procesima Fakulteta;

– Zasnivamo naše odluke na analizi prikupljenih podataka, iz praćenja i mjerenja karakteristika usluga, procesa i sistema;

– Uključujemo zaposlene i nastavno osoblje u razvoj Fakulteta, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbjeđujemo okruženje u kojem je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet naše usluge.
Preduzimljivom poslovnom politikom Dekan Fakulteta će u okvirima mogućnosti i ambijenta koga stvara zajednica težiti da Fakultet za pomorstvo i turizam Bar bude:
– Vodeća nacionalna i međunarodna ustanova visokog obrazovanja u oblasti nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta i drugim oblastima koje Fakultet bude razvijao;
– Mjesto ostvarivanja interesa i potreba studenata, pomoraca, brodara i šire društveno-političke zajednice;
– Potpuno usredsređen na korisnike usluga;
– Fakultet koji potpuno koristi sposobnost zaposlenih za postizanje optimalnih rezultata za njih i Fakultet;
– Fakultet koji će na bazi dobrih odnosa stvoriti dobrobiti za društvo, korisnike usluga i njegove osnivače.

CILJEVI I ZADACI FAKULTETA

Osnovni cilj Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar je da bude prestižna, renomirana i vodeća institucija za osposobljavanje kadrova u oblasti nautike, brodomašinstva, lučkog menadžmenta, turizma i pomorske elektrotehnike.

Kadrovi koji će imati priliku i zadovoljstvo da pohađaju nastavu i obuke na ovom Fakultetu, imaće punu podršku ove institucije u daljem usavršavanju , ali i pri zapošljavanju i nalaženju radnog angažovanja u pomorskoj industriji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Shodno planovima razvoja ove visokoškolske institucije, Fakultet namjerava da u narednom periodu oragnizuje i dodatne specijalističke studije, koje će biti i logički nastavak postojećih studijskih programa: nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment, turizam i pomorska elektrotehnika. Nastavni plan i program specijalističkih studija će biti koncipiran prema sličnim renomiranim visokoškolskim studijskim programima u regionu i usklađeni sa međunarodnom STCW i IMO konvencijom za obuku pomoraca.

IZ SVEGA NAVEDENOG PROISTIČU OSNOVNI ZADACI FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR:

– preispitivati koncipirane curriculume i nastavne programe, prema potrebi, radi njihovog usaglašavanja prema međunarodnim standardima i konvencijama iz oblasti pomorstva kako bi obrazovna ponuda bila u kontinuitetu među najkonkurentnijom u državi i regionu. U tom smislu u daljem profilisanju nastavnih programa, posebno studijskih programa Nautika i Brodomašinstvo koristiti najsavremeniju tehniičku opremu za praktičnu nastavu studenata. Nastavu izvoditi primjenom modernih nastavnih metoda uz jednako forsiranje teorijskih i praktičnih znanja, nastavnu interaktivnost (studenti iznose ideje, probleme i rješenja, skupljaju, integrišu relevantne podatke u rješavanju odgovarajućih problema), kako bi studenti sticali savremena specijalizovana znanja koja su potrebna za dobijanje kvalifikacija čiji su ishodi učenja uporedivi sa međunarodnim standardima znanja, vještina i sposobnosi iz oblasti pomorstva koje Fakultet realizuje;

– kontinuirano unapređivati/usavršavati materijalne i ljudske resurse u službi nastave i praktične obuke da bi kadrovi koje Fakultet produkuje bili zaista kvalitetni u oblasti pomorstva;

– obavještavati javnost o radu, promovisati rezultate rada, nuditi stručna i naučna rješenja, lokalnoj samoupravi i privrednim subjektima kako bi bili prepoznati kao vodeći nosioci akademskih aktivnosti na lokalnom nivou;

– uspostaviti bliži kontakt i saradnju sa privatnim ustanovama visokog obrazovnja u Crnoj Gori radi jačanja pozicije privatnih ustanova visokog obrazovanja.

– pratiti zapošljavanje studenata u okviru potreba pomorske privrede i transformacije ovog regiona u Evropski region.