OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Osnovni akademski studijski program Pomorska elektrotehnika ima za cilj stvaranje visokokvalitetnih kadrova u oblasti pomorske elektrotehnike i informaciono – komunikacionih tehnologija u pomorstvu, prvenstveno za potrebe svjetske pomorske industrije ali i nacionale privrede Crne Gore. Kako bi se kvalitetno pripremio ulazak Crne Gore na svjetsko pomorsko tržište kroz obrazovanje kvalitetnih kadrova u ovim savremenim i atraktivnim oblastima Fakultet za pomorstvo i turizam Bar želi podići svoju ukupan nivo aktivnosti u primjeni novih naučno – obrazovnih sadržaja. S tim ciljem osnovan je navedeni studijski program čiji su osnovni zadaci kontinuirano praćenje i razmjena informacija o novim naučnim rješenjima i tehnologijama u područijima djelatnosti pomorske elektrotehnike i savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija u pomorstvu. Povezanost naučno – istraživačke i nastavne djelatnosti doprinosi razvoju nauke u skladu sa potrebama i zahtjevima društvene zajednice i od vitalnog je značaja za dalji razvoj kako obrazovnog tako i privrednog sistema Crne Gore.

Akademski osnovni studijski program Pomorska elektrotehnika omogućava stvaranje kvalitetnih kadrova u važnoj strateškoj oblasti pomorske privrede Crne Gore što je ustalom predviđeno i Strategijom razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030.godine Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore. Odnosno, svrha postojanja studijskog programa osnovnih studija iz oblasti Pomorske elektrotehnike je sticanje u svijetu prepoznatljivih znanja iz oblasti funkcionisanja i upravljanja električnim i elektrotehničkim sistemima u pomorstvu, njihovog kontrolisanja kao i svih pratećih djelatnosti na principima stalnih poboljšanja u cilju njihovog razvoja i rasta u promjenljivom okruženju. Cilj studijskog programa Pomorska elektrotehnika osnovnih akademskih studija jeste omogućiti napredno obrazovanje najboljim studentima koji žele nastaviti svoju karijeru u specifičnoj oblasti pomorske elektrotehnike i informaciono – komunikacionih tehnologija u pomorstvu. Program osnovnih akademskih studija uključuje rigorozan naučno – nastavni proces i metodologiju koja pored toga što je intelektualno stimulativna predstavlja i izazov za najbolje. Dodatno, predloženi plan i program podrazumijeva napredan naučno – nastavni proces radi uspješnog završetka studija. Kombinovanjem pravilno odabranih predmeta nudi studentu rijetku mogućnost za interdisciplinarni pristup istraživanju kao i metodama i vještinama empirijskih i analitičkih naučnih disciplina u pomorstvu. Time se razvijaju kreativne sposobnosti i ovladavanje neophodnim vještinama potrebnim za uspješan razvoj profesionalne karijere u oblasti Pomorske elektrotehnike i njenih pratećih djelatnosti.

Prilikom koncipiranja plana i programa studija Pomorske elektrotehnike detaljno su se analizirali planovi razvoja visokogo obrazovanja u Evropskoj Uniji i svijetu posebno u oblasti pomorstva kao vodeće privredne grane koja je osnova svjetske privrede. Tokom izrade elaborata za studijski program Pomorska elektrotehnika Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar posebna pažnja data je usklađivanju nastavnih planova sa međunarodnim IMO i STCW standardima u oblasti pomorske elektrotehnike kao i sa već postojećim planovima i programima na drugim uglednim evropskim i svjetskim fakultetima i univerzitetima. Uvidom u studijske programe analiziranih univerziteta i fakulteta evidentno je da postoje različiti sistemi obrazovanja u oblasti pomorske elektrotehnike u Evropi i svijetu koji su po svojoj strukturi i rasporedu predmeta veoma različiti. Razlog tome leži u činjenici da se sistemi obrazovanja razlikuju od zemlje do zemlje odnosno od nacionalnog uređenja sistema visokog obrazovanja. Analizom je evidentno da se najveće razlike mogu uočiti u dijelu koji se odnosi na sistem i nivoe studija, odnosno godina studiranja, diplome koje se dobijaju na određenim fakultetima ili univerzitetima kao i ishode učenja u okvirima studijskih programa ili kurseva iz oblasti pomorstva a posebno pomorske elektrotehnike. Postoje različite kombinacije predmeta, odnosno strukture predmeta sa različitim procentom zastupljenosti osnovnih, opšte stručnih i usko – stručnih naučnih disciplina. Određeni programi na navedenim fakultetima i univerzitetima se odnose na tačno određene podoblasti pomorske elektrotehnike ili elektronike tako da predstavljaju uske specijalizacije ove sve više zastupljene i tražene oblasti savremenog pomorstva. Predlog traženog studijskog programa Pomorska elektrotehnika usklađen je sa preporukama EUA IEP međunarodne komisije za eksternu evaluaciju ustanova visokog obrazovanja kao i sa međunarodnim standardima u oblasti pomorstva (IMO Model Course 7.08 i Program obuke za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti za oficira za elektrotehniku (STCW Reg. III/6).

Elektrotehnika predstavlja naučnu i tehničku oblast koja obuhvata proučavanje i primjenu različitih električnih pojava i procesa. Kao i različite druge tehničke nauke, elektrotehnika je neraskidivo povezana na naukama kao što su matematika, fizika, tehnika, savremene informaciono – komunikacione tehnologije, automatika i dr. Elektrotehnika kao savremen nauka je pronašla svoju široku primjenu prvenstveno u dvije grupe i to onima koje se odnose na električnu enerigiju i one koje se odnose na informacije. Munjevit rast i razvoj savremenih mikroeletronskih uređaja i različitih računarskih tehnologija doveo je do eksponencijalnog rasta informaciono – komunikacionih tehnologija i njihove primjene u različitim privrednim djelatnostima, nauci, privredi, medicini, transportnoj industriji, robotici do svakodnevnog života. Naučna oblast elektrotehnike u pomorstvu kao i oblast savremenih informaciono -komunikacionih tehnologija u pomorstvu su po svojoj prirodi interdisciplinarne i veoma rasprostranjene u različitim djelatnostima koje se direktno ili indirektno vezuju za pomorsku privredu odnosno svjetsko brodarstvo. Njihov razvoj uslovili su različiti faktori kao što je savremen način života, poslovanja, brzine komunikacije i novih tehnologija. Nema oblasti ljudskog života danas koja na jedan ili drugi način nije povezana sa ove dvije naučne oblasti. Savremeno društvo i život zasnovani su na električnoj energiji i Internetu odnosno savremenim informaciono – komunikacionim tehnologijama. Sa druge strane, pomorstvo, kao jedna od najrazvijenih privrednih grana u sve većoj mjeri prihvata automatizaciju i digitalizaciju. Kako svjetska pomorska flota raste i mjenja svoju strukturu zbog vrste i tipova brodova koji iz postaju sve veći, složeniji i zahtjevniji po pitanju potrošnje električne energiju i sistema upravljanja. Savremene informacione – komunikacije pomažu proces automatizacije i bezpilotnog vođenja složenih pomorskih transportnih sredstava. Kontinuirani rast navedenih tehnologija i naučnih oblasti nesporno zahtjeva i odgovarajuće kadrove, odnosno ljude koji će posjedovati savremena znanja, vještine i kompetencije neophodne za uspješan rad u ovim oblastima. Jedini način za stvaranje kvalitetnih stručnjaka jeste upravo kvalitetno formalno obrazovanje odnosno atraktivni savremeni studijski programi koji prate kretanje svjetske pomorske privrede.

STUDIJSKI PROGRAM: POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Osnovi menadžmenta I 7
2. Pomorsko pravo I 7
3. Poznavanje broda i plovidbe I 8
4. Engleski jezik I I 3
5. Izborni:
  Sociopsihologija u pomorstvu I 5
  Uvod u ekonomiju I 5
  Ukupno: 30
1. Pomorska medicina i sigurnost na moru II 8
2. Saobraćajna geografija II 8
3. Računarske mreže na brodu II 8
4. Engleski jezik II II 3
5. Praksa – rad na simulatoru II 3
  I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
MODUL: BRODSKA ELEKTROTEHNIKA
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Brodske električne mašine III 7
2. Brodska električna postrojenja III 7
3. Brodska automatika III 7
4. Brodska mjerenja III 6
5. Engleski jezik III III 3
  Ukupno: 30
1. Elektronski navigacioni uređaji IV 8
2. Brodski mašinski kompleks IV 8
3. Rukovanje i održavanje sistema napona preko 1000V IV 8
4. Engleski jezik IV IV 3
5. Praksa – rad na simulatoru IV 3
  I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
MODUL: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Matematik I III 5
2. Osnovi elektrotehnike III 9
3. Brodski električni uređaji i sistemi III 8
4. Pomorske radiokomunacije III 5
5. Engleski jezik III III 3
Ukupno: 30
1. Matematika II IV 7
2. Elektronski navigacioni uređaji IV 6
3. Digitalizacija u pomorstvu IV 6
4. Engleski jezik IV IV 8
5. Praksa rad na simulatoru IV 3
I i II semestar ukupno: 60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Nautički turizam i upravljanje marinama V 7
2. Marketing u pomorstvu V 7
3. Pomorsko osiguranje i havarije V 7
4. Organizaciono ponašanje V 7
5. Engleski jezik V V 2
  Ukupno: 30
1. Carinsko poslovanje VI 8
2. Poslovna etika i komuniciranje VI 8
3. Ekološki menadžment VI 8
4. Engleski jezik VI VI 3
5. Praksa – rad na simulatoru VI 3
  V i VI semestar ukupno: 60