OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM BRODOMAŠINSTVO

Osnovne akademske studije Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment i Turizam. Treća godina osnovnih akademskih studija je zajednička za sve studijske programe.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva, lučkog menadžmenta i turizma.

U toku realizacije studijskog programa Brodomašinstvo akcenat će se staviti na aktivnu participaciju studenta u nastavnom procesu.  Studentima se pruža mogućnost da istražuju i razvijaju sopstvene analize slučaja, koji su za njih posebno interesantni. Sastavni dio studija su, osim predavanja, seminari, video, upotreba analize slučaja i kompjuterska primjena sa testovima, rješavanja zadataka, završni ispit a što je najvažnije studentima će biti omogućena kontinuirana studentska praksa.  Studijski program je koncipiran u šest semestara, čime se realizuje evropski koncept obrazovanja. Razlozi za ovakvo koncipiranje programa se ogledaju u: prilagođavanju programa zahtjevima Bolonjske deklaracije, lakšem uvođenju ECTS kreditnog sistema, povećanju efikasnosti studija, lakšem uključivanju svršenih studenata u promjenljivo poslovno okruženje, racionalizaciji programa – izbjegavanje izučavanja nepotrebnih i zastarelih koncepcija, fokusiranju na ključne probleme savremene pomorske industrije, uvođenju praktičnog rada, seminara i analiza slučaja u cilju bolje pripreme za rješavanje konkretnih poslovnih problema u pomorskoj praksi.

U naučno – nastavnom procesu se koriste metode kao sto su: predavanja, diskusije, seminarski radovi, kolokvijumi, rad na simulatorima, seminarski radovi, istrazivacki radovi, obavezna studentska praksa. Studenti su uključeni, preko profesora i saradnika angazovanih u nastavi, u sve praktične aspekte funkcionisanja pomorskih subjekata i kompanija, sa neophodnom stručnom praksom koju ovakve studije zahtjevaju. Na taj način je uspostavljen savremeni oblik povezivanja nauke i prakse u okviru pomorske privrede Bara  koja je za to usko specijalizovana, pa se tako pruža mogućnost vrlo adekvatnog realizovanja jednog ovako ambicioznog studijskog programa. Plan i program rada, na svim studijskim smjerovima Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar, je na raspolaganju studentima, kao i obavezna i dopunska literatura. Nastave se obavlja po utvrđenom rasporedu i ista je obavezna. U toku semestra student je obavezan da za većinu ispita uradi  seminarski rad u kojem pokazuje ovladavanje materijom i naučno-metodološkim postupcima u pisanju rada.

 

STUDIJSKI PROGRAM: BRODOMAŠINSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Uvod u ekonomiju I 5
2. Sociopsihologija I 7
3. Pomorsko pravo I 7
4. Poznavanje broda i plovidbe I 8
5. Engleski jezik I I 3
  Ukupno: 30
1. Osnovi menadžmenta II 7
2. Geografija II 7
3. Pomorska medicina i sigurnost na moru II 8
4. Informatika II 5
5. Engleski jezik II II 3
  I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Primjenjena matematika III 5
2. Termodinamika III 5
3. Tehnička mehanika i hidraulika III 5
4. Brodski pomoćni sistemi III 5
5. Brodska elektrotehnika III 8
6. Engleski jezik III III 2
  Ukupno: 30
1. Tehnologija materijala IV 3
2. Stabilnost broda IV 5
3. Brodski pogoni IV 6
4. Održavanje brodskih sistema IV 6
5. Brodska automatika IV 8
6. Engleski jezik IV IV 2
  I i II semestar ukupno: 60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Nautički turizam i upravljanje marinama V 7
2. Marketing u pomorstvu V 7
3. Pomorsko osiguranje i havarije V 7
4. Organizaciono ponašanje V 7
5. Engleski jezik V V 2
  Ukupno: 30
1. Carinsko poslovanje VI 7
2. Sigurnost i bezbjednost jahti i marina VI 7
3. Poslovna etika i komuniciranje VI 7
4. Ekološki menadžment VI 7
5. Engleski jezik VI VI 2
  I i II semestar ukupno: 60