ERASMUS+ SARADNJA

18.02.2022.

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2021/2022. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar , partnerska institucija Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita, Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava i mobilnost na visokoškolskoj instituciji za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u akademskoj godini 2021./2022 (u daljnjem tekstu Konkurs). Krajnji rok za prijavu je 01.03.2021.godine.

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano na adresu: pomorskifakultetbar@gmail.com ili fptbar@gmail.com).

Za prijavu je potrebno priložiti:

 1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form),
 2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.
 3. Biografija na materinjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
 4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
 5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
 6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom učilištu potpisan od prihvatne (partnersko učilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training/Staff Mobility for Teaching) te kandidata
 7. Saglasnost za objavu/ slanje ličnih podataka
 8. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

Krajnji rok za prijavu je 01.03.2021.godine.

09.11.2021.

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar raspisuje konkurs za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa za ljetnji semestar akademske godine 2021/2022. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar, partnerska institucija Panevropskom Univerzitetu iz Bratislave, Republika Slovačka koji je nosilac ERAZMUS+ projekta razmjene. Krajnji rok za prijave studenata je petak, 03.12.2021.godine do 12.00h.

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano).

Za prijavu je potrebno priložiti (*obavezno):

 1. Prijavni obrazac;
 2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente ove kategorije);
 3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove – naknadno u slučaju odabira)
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
 5. Prepis svih ocjena (osnovni/specijalistički/magistarski/master nivo)
 6. Europass CV
 7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je vidna iz prepisa ocjena)
 8. Dozvola za objavu/slanje ličnih podataka

* Nakon objavljivanja rang – liste prijavljenih kandidata u slučaju većeg broja prijavljenih biće organizovan selekcioni intervju sa prijavljenim kandidatima.

* Nakon objavljenih rezultata odabranih kandidata za Slovačku,  potrebno je poslati e-mailom:

 1. Learning Agreement for Students Mobility
 2. Scan zdravstvene knjižice
 3. Scan IBAN euro žiro-računa
 4. Scan Polise osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima Konkursa).

*Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:

 1. Statement of Host Institution
 2. Transcript of Work (Subjects/Grades)
 3. Learning Agreement for Students Mobility – After mobility dio

01.09.2020.

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020/2021. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar, partnerska institucija Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita, Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava i mobilnost na visokoškolskoj instituciji za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u akademskoj godini 2020./2021 (u daljnjem tekstu Konkurs). Krajnji rok za prijavu je 01.10.2020.godine.

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano na adresu: studentskasluzbafms@gmail.com ili nikolafms@gmail.com).

* Za prijavu je potrebno priložiti:

 1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form),
 2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.
 3. Biografija na materinjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
 4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
 5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
 6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom učilištu potpisan od prihvatne (partnersko učilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training/Staff Mobility for Teaching) te kandidata
 7. Saglasnost za objavu/ slanje ličnih podataka
 8. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

Krajnji rok za prijavu je 01.10.2020.godine.