SEKRETAR FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Ime i prezime: Mr Milica Nikić

Tel: + 382 69 833 258

E-mail: milicapfb@gmail.com; fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

Radno vrijeme Sekretara: Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h.

 

Sekretar Fakulteta:

– Koordinira radom vannastavnog osoblja;
– Stara se o izvršenju odluka organa upravljanja Fakultetom;
– Priprema materijale za skupštinu osnivača i upravni odbor Fakulteta,
– Priprema materijale sjednice naučno – nastavnog vijeća Fakulteta i na sjednici vodi zapisnike o radu,
– Priprema odluke, rješenja, zaključke, dopise i dr. u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Fakulteta;
– Priprema ugovore za Fakultet;
– Priprema oglase i konkurse;
– Priprema odluke i rješenja koja se odnosi na prijem u radni odnos i prava iz radnog odnosa,
– Vodi matičnu knjigu evidencije zaposlenih radnika,
– Po ovlašćenju Dekana zastupa Fakultet pred sudom u svim vrstama sporova;
– Vrši i druge poslove koji su mu važećim propisima stavljeni u nadležnost;
– Učestvuje u izradi svih normativnih akata iz nadležnosti Fakulteta,
– Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu Dekana Fakulteta.