OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM NAUTIKA

Osnovne akademske studije Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment i Turizam. Treća godina osnovnih akademskih studija je zajednička za sve studijske programe.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva, lučkog menadžmenta i turizma.

STUDIJSKI PROGRAM: NAUTIKA

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Uvod u ekonomiju I 5
2. Sociopsihologija I 7
3. Pomorsko pravo I 7
4. Poznavanje broda i plovidbe I 8
5. Engleski jezik I I 3
  Ukupno: 30
1. Osnovi menadžmenta II 7
2. Geografija II 7
3. Informatika II 8
4. Pomorska medicina i sigurnost na moru II 5
5. Engleski jezik II II 3
  I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Primjenjena matematika III 5
2. Terestrička navigacija III 9
3. Elektronska i astronomska navigacija III 8
4. Meteorologija i okeanografija III 5
5. Engleski jezik III III 3
  Ukupno: 30
1. Manevrisanje i P.I.S.M. IV 7
2. Brodski pogoni IV 6
3. Stabilnost broda IV 6
4. Rukovanje brodom i teretom IV 8
5. Engleski jezik IV IV 3
  I i II semestar ukupno: 60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Nautički turizam i upravljanje marinama V 7
2. Marketing u pomorstvu V 7
3. Pomorsko osiguranje i havarije V 7
4. Organizaciono ponašanje V 7
5. Engleski jezik V V 2
  Ukupno: 30
1. Carinsko poslovanje VI 7
2. Sigurnost i bezbjednost jahti i marina VI 7
3. Poslovna etika i komuniciranje VI 7
4. Ekološki menadžment VI 7
5. Engleski jezik VI VI 2
  I i II semestar ukupno: 60