NAUČNO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar obavlja važnu dijelatnost na polju nautike, brodomašinstva, lučkog menadžmenta, pomorske elektrotehnike i turizma. Uopšteno, u oblasti pomorstva, brodarstva i turizma. Edukacijom i profilisanjem kadrova potrebnih ovim privrednim granama zauzima važno mjesto u visokom obrazovanju Crne Gore. Pored osnovnih djelatnosti na Fakultetu je organizovana naučno – istraživačka djelatnost čiji postojeći potencijal treba dodatno unaprijediti i usmjeriti ka postizanju najveće moguće vidljivosti kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Fakultet kontinuirano pruža institucionalnu podršku svima koji žele da unaprijede svoju naučno – istraživačku karijeru, kontinuirano da rade na sebi.

Fakultet teži da postane ključni faktor u rastu i razvoju pomorske i turističke industrije Crne Gore, širenjem praktičnih i teorijskih zanja kroz edukaciju svojih studenata, naučno-istraživačke aktivnosti i inovativnost, a sve u cilju održivog razvoja.  Dalje, javlja se potreba da se uspješna saradnja između institucije i vodećih privrednih subjekata nastavi i podigne na još veći nivo. Tako što će se stručna znanja i vještine koje se razvijaju na Fakultetu upotrijebiti u cilju ekonomskog razvoja kroz zajedinčke projekte, obezbjeđivanje različitih analitičkih usluga, implementacijom savremenih tehnologija, sastavljem stručnih elaborata i procijena. Na taj način može se doći do značajnih rezultata koji kasnije mogu biti upotrebljeni za izradu naučnih i stručnih radova na Fakultetu.

Svoj strateški program razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u Fakultet je zasnovao na samoanalizi trenutne situacije, opštim uslovima u kojima institucija funkcioniše, zakonskim okvirima kao i kroz identifikaciju globalnih trednova u visokom obrazovanju, privredi Crne Gore, sa posebnim akcentom na nautičkom turizmu i poslovanju marina. Takođe, strateški plan razvoja naučno-istraživačkog rada napravljen je tako da bude u skladu sa opštim ciljevima poslovanja kao i sa misijom i vizijom Fakulteta.

Pošto je Fakultet za pomorstvo i turizam Bar jedina visokoškolska akademska institucija iz oblasti nautike, brodomašinstva, lučkog menadžmenta, pomorske elektrotehnike i turizma koja nudi osnovne akademske studijske programe, njegov trenutni naučni potencijal treba da bude dalje razvijan i usmjeren ka postizanju najvećeg mogućeg nivoa u Crnoj Gori i šire. Fakultet mora nastaviti da daje što veću logističku podršku prije svega Opštini Bar kao i vodećim privrednim subjektima u neposrednom okruženju: Luka Bar, Luka Kotor, Marina Bar, Marina Dukley Budva, Marina Porto Montenegro, Marina Luštica, Marina Porto Novi i drugi.

Jedna od ključnih aktivnosti Fakulteta je direktno učestvovanje u razvoju i profilisanju pomorske industrije i generalno društva Crne Gore. Glavni cilj predstavlja postizanje zapaženih rezultata u oblastima menadžmenta marina i jahti, carinskim, špediterskim i agencijskim poslovima na našim prostorima.

S obzirom da Fakultet za pomorstvo i turizam Bar svake godine proizvede relativno veliki broj profesionalaca koji svoje poslove pronalaze u pomorskoj i turističkoj industriji Crne Gore, potrebno je da Fakultet bude uključen u ekonomske aktivnosti u primorskom regionu Crne Gore. Posmatrano na taj način, jedan od glavnih ciljeva jeste jačanje materijalnih kapaciteta za nesmetano obavljanje i razvoj naučno-istraživačke djelatnosti. Kao dodatne aktivnosti Fakulteta mogu se smatrati akcije upotrebe i zaštite intelektualnih prava sprovedenih istraživanja na Fakultetu.

Osnovni naučno – istraživački strateški cilj Fakulteta jeste kontinuirano razvijati istraživačke profile u oblasti pomorstva i turizma. Uspostavljanje zajedničkih istraživačkih projekata i unapređivanje institucionalne brige za razvoj istraživačkih karijera kadrova na Fakultetu za pomorstvo i turizam Bar.