CENTAR ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je rješenjem Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore broj: 04 – 5232/3 od 23.decembra 2014.godine, stekao pravo za održavanje Obuka i obnavljanja Ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova, a odobrenjem broj:04-3883/3 od 30.decembra 2015.godine stekao pravo za sprovođenje programa obuke iz sledećih oblasti:

– Prilog A (Dio – A16) Program obuke za izdavanje potvrde “Zaštita mora i životne sredine (MARPOL);

– Program obuke za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg i prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem, prema IMO modelu kursa 7.01;

– Program obuke za upravitelja mašine i drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim, prema IMO modelu kursa 7.02.

Na taj način su stvoreni uslovi da se na jednom mjestu objedinjuju obrazovanje i obuka za potrebe pomorske industrije. Na Fakultetu postoji akademsko obrazovanje iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta, a sa ovom lincencom Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo Crne Gore stvoreni su uslovi za sticanje 98 različitih Obuka i Ovlašćenja, što pruža mogućnost da pomorci u okviru Pomorskog fakulteta Bar, koristeći opremu Fakulteta koja se sastoji od Nautičkog, Mašinskog i GDMSS simulatora, mogu obaviti pripremne obuke i kompletirati sva dokumenta za potrebna polaganja u lučkim kapetanijama Bar i Kotor koja su propisana Pravilnikom o zvanjima i ovlašćenjima u pomorstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 SVEČANO OTVARANJE PROSTORIJA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PROGRAMI OBUKA ZA STICANJE I OBNAVLJANJA OVLAŠĆENJA NA POMORSKOM FAKULTETU BAR