PORUKA DEKANA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

BUDUĆIM KOLEGINICAMA I KOLEGAMA

 

 

Poštovane buduće Koleginice i Kolege,

Fakultet za pomorstvo i turizam u Baru upisuje novu generaciju studenata i pruža Vam atraktivne i savremene studijske programe: Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment i Turizam. Osnovni razlog formiranja i definisanja ovih studijskih programa zasniva se na činjenici da privreda Crne Gore, Evrope i svijeta sve više traži visoko obrazovane kadrove iz oblasti Nautike, Brodomašinstva, Lučkog menadžmenta i Turizma, tako da se na ovaj način profiliše obrazovanje koje treba da zadovolji potrebe svjetske pomorske i turističke industrije. Zasigurno, Crna Gora se kroz studijske programe Fakulteta u Baru približava razvojnoj politici koja je već aktualizovana u regionu (Hrvatska i Slovenija sa desetak fakulteta za pomorska i turistička zanimanja) a nastavni programi iz oblasti Nautike i Brodomašinstva su u potpunosti usaglašeni sa praksom i zahtjevima IMO STCW konvencije i ISO standardima. U tom smislu, Fakultet kroz proces obrazovanja u okviru redovne nastave, studentima daje potrebna znanja, vještine i kompetencije, na osnovu kojih će biti osposobljeni da na odgovarajući način, nakon potrebne plovidbene prakse (kadeture), stiču najviša pomorska zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti pred nadležnim državnim organima. Fakultet je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je sertifikovan od Bureau Veritasa, čime su kvalitet nastave i obuka koje pruža ova institucija usklađeni sa međunarodnim standardnima. Fakultet je tokom svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni proces na živoj opremi (Luka Bar, Barska plovidba, Mornarica Crne Gore, Meteorološki zavod) već i da najsavremenije opremi svoje kabinete sa navigacionim (Navigational Bridges), mašinskim (Full Mission ERS), GMDSS simulatorima i simulatorima za visoki napon (High Votage) i na taj način zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije. Kako se na osnovnim akademskim studijama stiču sva neophodna znanja, vještine i kompetencije i pruža perspektiva za moderan pristup nauci i praksi, imajući u vidu orjentaciju Crne Gore ka razvoju pomorstva i turizma i perspektive tih djelatnosti, na Fakultetu za pomorstvo i turizam Bar obrazuju se savremeni i visokospecijalizovani stručnjaci iz oblasti pomorstva i turizma koji predstavljaju osnove svjetske privrede i privrede Crne Gore u 21. vijeku.

Studirajte na Fakultetu za pomorstvo i turizam Bar, Marina Bar,

u prelijepom primorskom gradu na obali Jadranskog mora i zaplovite sa nama!

Dekan,

Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar
Prof. dr Stevo Nikić