STUDENTSKA SLUŽBA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

Mr Vladana Stanišić

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

Vesna Milošević

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

Mr Marija Kravić

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

Radno vrijeme Studentske službe: Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h

BROJ ŽIRO – RAČUNA POMORSKOG FAKULTETA BAR

535 – 133333 – 11

Prva Banka CG

Studentska služba Fakulteta obavlja više različitih poslova:

 • Priprema informacije u vezi sa upisom i uspjehom studenata,

 • Strara se o blagovremenoj izradi i objavljivanju rasporeda ispita,

 • Obrađuje statističku dokumentaciju u vezi sa upisom i uspjehom studenata,

 • Vodi matičnu knjigu studenata, odnosno vrši kontrolu dosijea upisanih, diplomiranih i ispisanih studenata kao i kontrolu unesenih ispita u kartone studenata,

 • Vodi knjigu diplomiranih studenata, sa najvažnijim podacima za izdavanje diplome,

 • Vrši upis studenata, (upis i ovjera) i prepise sa drugih fakulteta i unosi ocjene prilikom prepisivanja u karton i indeks,

 • Obavlja sve administrativne poslove vezane za ostvarivanje prava studenata,

 • Prima studente i druge stranke i daje potrebna obavještenja o uslovima upisa, prepisa, polaganja i rezultata ispita,

 • Odgovora za tačnu, ažurnu evidenciju svih potrebnih podataka studenata Fakulteta,

 • Vrši prijem, kontrolu i obradu ispitnih prijava za spiskove, te njihovo razvrstavanje po dosijeima nakon održanih ispita,

 • Obavještava studente putem oglasnih tabli,

 • Vrši obradu dokumentacije za polaganje diplomskih ispita i stara se o izradi i uručivanju diploma,
  Izrađuje potrebne preglede i spiskove studenata i diplomiranih studenata,

 • Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu sekretara i Dekana Fakulteta.

BIBLIOTEKA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Biblioteka Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar nalazi se u zgradi Fakulteta na prvom spratu. Ona raspolaže fondom knjiga koje su neophodne za nesmetan rad i usavršavanje studenata prilikom učenja.

Bibliotekarka: Lidija Raković, prof.

E-mail: lidija.rakovic.bar@gmail.com

Radno vrijeme: Od 09.00h-15.00h.
E-mail: 
fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

RAČUNARSKI CENTAR FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar posjeduje Računski centar sa svom pratećom tehničkom opremom u vidu dekstop i laptop računara, lcd projektora, projekcionih platna i druge prateće opreme. Svi računari posjeduju brzu ADSL vezu sa Internetom.

Kontak osoba: Veselin Raković, ICT Koordinator FPT

Mob: +382 (0) 67 582 484

E-mail: rakovic.veselin@gmail.com

Računarski centar Fakulteta:

 • Prati stručna dostignuća i lično se usavršava, čuva, održava i priprema za vježbe računarski kabinet sa svim uređajima i nastavnom opremom koja se koristi za izvođenje vježbi,

 • Pomaže nastavniku i saradnicima u izvođenju vježbi na računaru,

 • Učestvuje u izvođenju eksperimentalnih vježbi za studente i kod polaganja kolokvijuma,

 • Pomaže nastavniku u izvođenju praktičnog dijela ispita,

 • Stara se da uređaji u kabinetu budu pripravni za vježbe i pomoć pri izradi završnih radova,

 • Prisustvuje nastavi i pomaže nastavniku u izvođenju praktičnog dijela nastave,

 • Pomaže izvođenju praktične obuke studenata,

 • Čuva sav inventar, nastavna sredstva i materijal za vježbe i druge oblike praktične nastave u okviru svoje nastavne discipline,

 • Obavlja i druge poslove vezane za opremanje i rad računarkog kabineta po uputstvima i nalogu predmetnog nastavnika i Dekana Fakulteta.