UPIS 2018

 

Pomorski fakultet Bar, prvi akademski studij Nautike i Brodomašinstva u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 - 1/5 – 174, Licenca UP I broj 07 – 565, sertifikovan od strane Loyd’s Registra i Bureau Veritas-a, raspisuje:

K O N K U R S

za upis na OSNOVNE AKADEMSKE studije, studijske 2018/19. god. za studijske programe:

1. Nautika
2. Brodomašinstvo
3. Lučki menadžment

Diploma:
Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.
Fakultet posjeduje savremenu opremu i pruža mogućnost obuke i obrazovanja u najsavremenijem Trening centru za pomorce u Crnoj Gori, opremljenim sa dva navigaciona mosta, kompletnim mašinskim simulatorom, GMDSS simulatorom, kao i simulatorom za visoki napon (High voltage).

Školarina:
Školarina po studentu za studijsku godinu iznosi 1.500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120,00€ (eura).
Nosioci „Luče I“ su oslobođeni plaćanja školarine.

Pravo upisa:
Upis se vrši na konkurentskoj osnovi. Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednju školu.

Prijave za upis vršiće se od 19.06.2018. do 30.06.2018. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 02.07.2018. do 07.07.2018. god u vremenu od 9.00h do 15.00h u prostorijama Pomorskog fakulteta Bar - Šetalište "Kralja Nikole", Potkovica D1 - Marina Bar.
 

 

 

PROMOTIVNI FLAJER

PFB 2018  

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

    

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

22.06.2017.
Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - POMORSKI FAKULTET BAR raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2017/2018! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

DOKUMENTA POTREBNA DA BI SE KANDIDAT UPISAO NA POMORSKI FAKULTET BAR:

 

- Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu
- Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja
- Biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.
- 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)
- 2 fotografije formata za pasoš
 

uplatnice:
- za upis
- za index

 

 

VISINA ŠKOLARINE
Visina školarine na Pomorskom fakultetu Bar po studentu za jednu godinu studija iznosi 1500€ (hiljadu i pet stotina eura).

NAČIN PLAĆANJA
Način plaćanja školarine na Pomorskom fakultetu Bar organizovan je tako da se pri upisu na Fakultet uplaćuje iznos od 300,00€

(tri stotine eura), a preostala sredstva se uplaćuju u narednih 10 mjesečnih rata u iznosu od 120€ (sto dvadeset eura).

UPLATE SE MOGU IZVRŠITI U PRVOJ BANCI CRNE GORE NA BROJ ŽIRO - RAČUNA:
BROJ ŽIRO - RAČUNA POMORSKOG FAKULTETA BAR:
535 - 133333 - 11 (Prva Banka CG)

STEČENA DIPLOMA PFB
Nakon završenog Pomorskog fakulteta Bar stiče se odgovarajuća diploma akademskih studija:
Bachelor (BSc/BA) odgovarajućeg studijskog programa:
- Nautika
- Brodomašinstvo
- Lučki menadžment
Svi studijski programi su profilisani po Bolonjskoj konvenciji i traju šest semestara (tri godine) i obima su 180 ECTS kredita.

ZAPOSLENJE NAKON ZAVRŠENOG FAKULTETA
Studenti koji steknu diplomu Pomorskog fakulteta u Baru moći će naći zaposlenje i nastaviti poslovnu karijeru, obzirom na završen studijski program, u sferi nautičke industrije, pomorske djelatnosti (putničkog i teretnog pomorskog saobraćaja), lučke djelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i obalske straže, upravljanja marinama, itd.
Svršeni studenti će morati posjedovati mnoge kvalitete koji uključuju poslovne sposobnosti, kao i sposobnosti upravljanja lukama, brodom i brodskom tehnologijom, marinama, plovećim objektima, kao i poznavanje komunikacione i informacione tehnologije. Sve ove sposobnosti, vještine i znanja se moraju fokusirati na ispunjenje potreba i očekivanja potrošača. Poslovanje podrazumjeva sve interne i eksterne aktivnosti organizacije koje su orijentisane na privlačenje, zadržavanje i brigu o korisniku i bezbjednosti ljudi i stvari.
Pomorski potencijali Crne Gore omogućavaju budućim studentima kontinuiranu praksu u pomorskom sektoru, marinama i lukama, pošto se u Baru nalazi bezbroj pomorskih agencija i špedicija kao i jedina pomorska kompanija u Crnoj Gori – Barska plovidba. Informaciona revolucija i buduća ekspanzija poslovnog sektora zahtjevaće porast broja osposobljenih kadrova u ovoj oblasti, kao i njihovu modernizaciju.