STUDIJE FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Osnovne akademske studije Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment i Turizam. Treća godina osnovnih akademskih studija je zajednička za sve studijske programe.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva, lučkog menadžmenta i turizma.

 

STUDIJSKI PROGRAM: NAUTIKA

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informatika

II

8

4.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Terestrička navigacija

III

9

3.

Elektronska i astronomska navigacija

III

8

4.

Meteorologija i okeanografija

III

5

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Manevrisanje i P.I.S.M.

IV

7

2.

Brodski pogoni

IV

6

3.

Stabilnost broda

IV

6

4.

Rukovanje brodom i teretom

IV

8

5.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: BRODOMAŠINSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

4.

Informatika

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Termodinamika

III

5

3.

Tehnička mehanika i hidraulika

III

5

4.

Brodski pomoćni sistemi

III

5

5.

Brodska elektrotehnika

III

8

6. Engleski jezik III III 2

 

Ukupno:

30

1.

Tehnologija materijala

IV

3

2.

Stabilnost broda

IV

5

3.

Brodski pogoni

IV

6

4.

Održavanje brodskih sistema

IV

6

5. Brodska automatika IV 8

6.

Engleski jezik IV

IV

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: LUČKI MENADŽMENT

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

4.

Informatika

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

III

7

2.

Ekonomika brodarstrva

III

7

3.

Pomorske agencije i čarterovanje

III

6

4.

Integralni transport

III

7

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Ekonomika i organizacija luka

IV

7

2.

Mehanizacija luka i terminala

IV

7

3.

Pretovar i skladištenje robe

IV

7

4.

Odnosi s javnošću

IV

6

5.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: TURIZAM

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

8

2.

Sociopsihologija

I

8

3.

Turističko pravo

I

8

4.

Engleski jezik I

I

3

5.

Drugi strani jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informatika

II

7

4.

Engleski jezik II

II

3

5.

Drugi strani jezik II

II

3

6. Praktična nastava II 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Marketing usluga

III

7

2.

Finansijski menadžment i računovodstvo

III

7

3.

Organizaciono ponašanje

III

6

4.

Engleski jezik III

III

7

5.

Drugi strani jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Preduzetništvo

IV

7

2.

Poslovna etika i komunikacija

IV

7

3.

Turističke agencije

IV

7

4.

Engleski jezik IV

IV

3

5.

Drugi strani jezik

IV

3

6. Praktična nastava

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam

V

7

2.

Menadžment turističkih destinacija

V

7

3.

Sociologija turizma

V

7

4.

Engleski jezik V

V

7

5.

Drugi strani jezik

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Kulturna ponuda u turizmu

VI

7

2.

Slobodno vrijeme i animacija

VI

7

3.

Zdravstveni turizam

VI

7

4.

Engleski jezik VI

VI

3

5.

Drugi strani jezik

VI

3

6. Praktična nastava Vi 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: HOTELIJERSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

8

2.

Sociopsihologija

I

8

3.

Turističko pravo

I

8

4.

Engleski jezik I

I

3

5.

Drugi strani jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Menadžment u hotelijerstvu

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informacioni sistemi u hotelijerstvu

II

7

4.

Engleski jezik II

II

3

5.

Drugi strani jezik II

II

3

6. Praktična nastava II 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Marketing u hotelijerstvu

III

7

2.

Finansijski menadžment i računovodstvo

III

7

3.

Organizaciono ponašanje

III

6

4.

Engleski jezik III

III

7

5.

Drugi strani jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Preduzetništvo

IV

7

2.

Poslovna etika i komunikacija

IV

7

3.

Turističke agencije

IV

7

4.

Engleski jezik IV

IV

3

5.

Drugi strani jezik

IV

3

6. Praktična nastava

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Ketering

V

7

2.

Zdrava prehrana

V

7

3.

Sociologija turizma

V

7

4.

Engleski jezik V

V

7

5.

Drugi strani jezik

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Kulturna ponuda u turizmu

VI

7

2.

Slobodno vrijeme i animacija

VI

7

3.

Zdravstveni turizam

VI

7

4.

Engleski jezik VI

VI

3

5.

Drugi strani jezik

VI

3

6. Praktična nastava Vi 3

 

I i II semestar ukupno:

60