STUDIJE PFB

 

Osnovne akademske studije Fakulteta traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva.

 

STUDIJSKI PROGRAM: NAUTIKA

 

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija u pomorstvu

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

6.

Organizacija pomorskih preduzeća

II

7

7.

Saobraćajna geografija

II

7

8.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

9.

Informatika

II

5

10.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Terestrička navigacija

III

9

3.

Elektronska i astronomska navigacija

III

8

4.

Meteorologija i okeanografija

III

5

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

6.

Manevrisanje i P.I.S.M.

IV

7

7.

Brodski pogoni

IV

6

8.

Stabilnost broda

IV

6

9.

Rukovanje brodom i teretom

IV

8

10.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

6.

Carinsko poslovanje

VI

7

7.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

8.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

9.

Ekološki menadžment

VI

7

10.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: BRODOMAŠINSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija u pomorstvu

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

6.

Organizacija pomorskih preduzeća

II

7

7.

Saobraćajna geografija

II

7

8.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

9.

Informatika

II

5

10.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Termodinamika

III

5

3.

Tehnička mehanika i hidraulika

III

5

4.

Brodski pomoćni sistemi

III

5

5.

Brodska elektrotehnika

III

8

6. Engleski jezik III III 2

 

Ukupno:

30

7.

Tehnologija materijala

IV

3

8.

Stabilnost broda

IV

5

9.

Brodski pogoni

IV

6

10.

Održavanje brodskih sistema

IV

6

11. Brodska automatika IV 8

12.

Engleski jezik IV

IV

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

6.

Carinsko poslovanje

VI

7

7.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

8.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

9.

Ekološki menadžment

VI

7

10.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: LUČKI MENADŽMENT

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija u pomorstvu

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

6.

Organizacija pomorskih preduzeća

II

7

7.

Saobraćajna geografija

II

7

8.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

9.

Informatika

II

5

10.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

III

7

2.

Ekonomika brodarstrva

III

7

3.

Pomorske agencije i čarterovanje

III

6

4.

Integralni transport

III

7

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

6.

Ekonomika i organizacija luka

IV

7

7.

Mehanizacija luka i terminala

IV

7

8.

Pretovar i skladištenje robe

IV

7

9.

Odnosi s javnošću

IV

6

10.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PFB

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

6.

Carinsko poslovanje

VI

7

7.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

8.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

9.

Ekološki menadžment

VI

7

10.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60